Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie

ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa

e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 25 830

 

 

GODZINY OTWARCIA:

Wtorek i Czwartek

10.00 - 18.00

 

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych BUW

1.  Zbiory specjalne BUW udostępniane są w czytelniach następujących Gabinetów:

- Dokumentów Życia Społecznego,
- Rękopisów,
- Rycin, 
- Starych Druków,
- Zbiorów Kartograficznych,
- Zbiorów Muzycznych. 

2.  Korzystających ze zbiorów specjalnych w czytelniach Gabinetów obowiązuje: 
- zgłoszenie wizyty w Informatorium, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości i pozostawieniu karty bibliotecznej BUW, czytelnik otrzymuje  kartę dostępu do strefy zbiorów specjalnych,
- okazanie dokumentu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza w odpowiednim Gabinecie,
- dokonanie wpisu w księdze obecności, 
- wypełnienie podczas pierwszej wizyty deklaracji czytelnika,
- zgłoszenie osobie dyżurującej przyniesionych ze sobą książek i materiałów,
- zapoznanie się z treścią Szczególnych zasad korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie oraz  stosowanie się do zawartych w nich postanowień.

3.  Zbiory specjalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie do celów badawczych i dydaktycznych przede wszystkim pracownikom naukowym, studentom, osobom zatrudnionym w bibliotekach, muzeach oraz innych instytucjach kulturalno-oświatowych i artystycznych. W wypadku korzystania z obiektów szczególnie cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od opiekuna naukowego.

4.  Obiekty oryginalne szczególnie cenne i rzadkie udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu. Gdy zamówiony obiekt dostępny jest w formie wtórnej (mikrofilm, odbitka fotograficzna, płyta CD/DVD, E-zbiory) oryginał może być udostępniony jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Z dokumentów wtórnych można korzystać w czytelni odpowiedniego Gabinetu i/lub w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform.

5.  Kartoteki wewnętrzne Gabinetów udostępniane są czytelnikom za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu.

6.  Liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów oryginalnych określają w każdym z Gabinetów Szczególne zasady korzystania ze zbiorów i/lub dyżurny bibliotekarz. W przypadku zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub do badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia/kwerendy (telefonicznie lub korespondencyjnie z odpowiednim Gabinetem).

7.  Zamawiane materiały zwracane są do magazynu po tygodniu, o ile czytelnik nie poprosi o przedłużenie rezerwacji, lub zgodnie ze szczególnymi zasadami korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie.

8.  Czytelnik obowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z udostępnianymi obiektami i stosowania się do wszystkich zaleceń dyżurnego bibliotekarza.

9. Księgozbiory podręczne Gabinetów zbiorów specjalnych udostępniane są prezencyjnie w czytelniach Gabinetów. W uzasadnionych przypadkach książki można także zamówić do Czytelni Ogólnej, zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów w tej czytelni.

10.  Wynoszenie udostępnionych obiektów poza czytelnie jest niedozwolone.

11.  Reprodukowanie obiektów i publikowanie powielonych materiałów wymaga każdorazowo uzyskania zgody kierownika Gabinetu, który określa także sposób sporządzania dokumentów wtórnych. Czytelnik może zamówić odpłatnie reprodukcję w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW. Nie wykonuje się kserokopii obiektów zabytkowych. Nie wykonuje się kopii obiektów audiowizualnych. Fotografowanie obiektów własnym sprzętem czytelnika odbywa się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Gabinetu w zakresie przez niego ustalonym i w obecności dyżurnego bibliotekarza.
 
12. Osoby (instytucje) ubiegające się o możliwość publikowania powielonych materiałów obowiązują przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami oraz Cennik usług świadczonych w BUW.

13.  Instytucje publiczne oraz wytwórnie filmowe pragnące fotografować lub filmować obiekty znajdujące się w zbiorach Gabinetów, zobowiązane są złożyć umotywowany wniosek wraz z wykazem pozycji, z których chcą skorzystać. Wytwórnie filmowe powinny dodatkowo uzyskać zezwolenie Dyrektora BUW.

14. Wykorzystywanie reprodukcji obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niż badawcze i dydaktyczne wymaga, poza kosztami wykonania reprodukcji w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW, wniesienia dodatkowych opłat za udostępnienie obiektów, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług świadczonych w BUW.

15.  Dopuszcza się użyczanie obiektów ze zbiorów specjalnych na wystawy czasowe organizowane przez biblioteki i muzea. Instytucje wypożyczające zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów formalno-prawnych, zaleceń konserwatorskich oraz odpowiedniego zabezpieczenia obiektów podczas transportu, przechowywania i ekspozycji. Instytucje zainteresowane wypożyczeniem obiektów ze zbiorów specjalnych BUW na wystawy powinny składać wnioski o ich użyczenie z przynajmniej półrocznym  wyprzedzeniem. Decyzję o użyczeniu podejmuje Dyrektor BUW po zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniego Gabinetu i kierownika Sekcji Konserwacji i Renowacji Zbiorów BUW.

 

X