Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie

ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa

e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 25 830

 

 

GODZINY OTWARCIA:

Wtorek i Czwartek

10.00 - 18.00

 

Regulamin korzystania z zbiorów Gabinetu Rycin BUW
 1. Czytelnia Gabinetu Rycin jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-18.00; w lipcu w trybie wakacyjnym, w sierpniu - zamknięta. Zamówienia złożone po godzinie 17.00 nie będą realizowane. Czytelników korzystających ze zbiorów Gabinetu Rycin obowiązuje:

  1. posiadanie dwóch dokumentów, jednym z nich powinna być karta biblioteczna BUW

  2. zgłoszenie wizyty w Informatorium, gdzie po zostawieniu jednego z dokumentów czytelnik otrzymuje kartę do Gabinetu Rycin (limit miejsc w czytelni)

  3. przedstawienie dyżurującemu w czytelni Gabinetu dokumentu tożsamości lub karty BUW, wypełnienie deklaracji czytelnika, zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie przyniesionych ze sobą materiałów

  4. zakaz wnoszenia do czytelni jedzenia i picia oraz korzystania z telefonów komórkowych

  5. zakaz używania długopisów, flamastrów, piór wiecznych i in. materiałów piśmiennych; notatki można sporządzać wyłącznie ołówkiem lub przy użyciu przenośnego komputera.

 2. Zbiory Gabinetu Rycin o charakterze artystycznym i muzealnym  (rysunki, ryciny i woluminy) udostępniane są wyłącznie w czytelni Gabinetu, przede wszystkim do celów badawczych i dydaktycznych pracownikom naukowym, instytucji muzealnych oraz innych instytucji kulturalno-oświatowych.

  1. Do wstępnych kwerend udostępniane są w pierwszej kolejności drukowane katalogi zbioru i materiały wtórne (fotografie, bazy CD/DVD). W wypadku konieczności obejrzenia oryginalnych rycin i rysunków studenci muszą mieć pisemne skierowanie od opiekuna naukowego, zaś osoby spoza wymienionych instytucji list polecający każdorazowo indywidualną zgodę kierownika Gabinetu.

  2. Szczególnie cenne lub rzadkie obiekty oryginalne udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika Gabinetu Rycin, który każdorazowo podejmuje indywidualną decyzję.

  3. Z udostępniania wyłączona jest nieopracowana część zbiorów, jak również te rysunki, ryciny i woluminy, których stan zachowania lub brak ochronnego passe-partout stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

  4. Liczba udostępnianych jednorazowo obiektów zależy od ich specyfiki i jest zawsze ustalana indywidualnie. W wypadku obiektów szczególnie chronionych lub do badań wymagających udostępnienia ich większej liczby, należy wcześniej uzgodnić termin kwerendy (e-mail lub telefonicznie).

  5. Czytelnik obowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z udostępnionymi rysunkami, rycinami i woluminami; do przeglądania dostaje on bawełniane rękawiczki, niedozwolone jest opieranie się lub kładzenie czegokolwiek na obiekcie. Dyżurujący pracownik ma obowiązek każdorazowo poinstruować czytelnika, jak należy obchodzić się z obiektami, zaś czytelnik ma obowiązek stosować się do wszystkich zaleceń dyżurnego.

  6. Procedury i zakres wypożyczenia zbiorów muzeom, bibliotekom i innym placówkom kulturalno-oświatowym na wystawy krajowe i zagraniczne każdorazowo są uzgadniane z kierownikiem Gabinetu Rycin i określone w szczegółowych warunkach, zawartych w umowach pomiędzy stronami. Instytucje wypożyczające zobowiązane są do przestrzegania przepisów formalno-prawnych oraz zapewnienia odpowiednich warunków transportu, ekspozycji i zabezpieczenia wypożyczonych obiektów.

 3. Specjalistyczny księgozbiór podręczny Gabinetu Rycin z zakresu historii sztuki, historii grafiki i rysunku jest udostępniany każdemu czytelnikowi BUW w czytelni Gabinetu. W uzasadnionych wypadkach, poza godzinami otwarcia Gabinetu Rycin, książki można zamówić do Czytelni Ogólnej na podstawie wypełnionego rewersu Czytelni Ogólnej, dostarczonego wcześniej do Gabinetu Rycin.

  1. Z kserowania przez czytelników wyłączone są książki rzadkie, cenne lub w złym stanie zachowania. Powielenie stron z takiej publikacji możliwe jest wyłącznie w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW, każdorazowo za zgodą kierownika Gabinetu lub odpowiedzialnego dyżurnego w czytelni Gabinetu; dopuszcza się również wykonanie fotografii przez czytelnika.

 4. Reprodukowanie obiektów oryginalnych, będących własnością Gabinetu Rycin, jak również ich publikowanie wymaga każdorazowo uzyskania zgody i pisemnego wystąpienia do kierownika Gabinetu Rycin (trzy wzory formularza), który określa sposób sporządzenia dokumentów wtórnych i wysokość dodatkowych opłat (poza kosztem usługi wg aktualnego cennika)

  1. Czas przygotowania obiektów do fotografowania wynosi ok. 2 tygodni (do pięciu sztuk), w wypadku większej liczby obiektów, jak również prac dużego formatu termin uzgadniany jest indywidualnie dla każdego zamówienia; termin wykonanie fotografii (skanu) ustala Sekcja Kopiowania Zbiorów BUW.

  2. Z oryginalnych dzieł graficznych i rysunkowych nie wykonuje się  kserokopii. Możliwe jest odpłatne wykonanie fotografii cyfrowej (wyjątkowo skanu) w formacie JPG lub TIFF w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW; w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach kierownik Gabinetu może wyrazić zgodę na wykonanie zdjęć przez czytelnika (tylko do celów badawczych.

  3. Wykorzystywanie fotografii obiektów ze zbiorów Gabinetu Rycin do celów innych niż badawcze i dydaktyczne oraz ich publikowanie wymaga, poza kosztami reprodukcji, wniesienia dodatkowych opłat zgodnie z obowiązującym w BUW cennikiem.

  4. Instytucje publiczne oraz wytwórnie filmowe pragnące fotografować lub filmować obiekty znajdujące się w zbiorze Gabinetu, zobowiązane są złożyć umotywowany wniosek wraz z wykazem pozycji, z których chcą skorzystać. Poza zgodą kierownika Gabinetu Rycin wytwórnie filmowe powinny dodatkowo uzyskać zezwolenie Dyrektora BUW.

 

X